مولاعلی ع 


42-«اَلعاقِلُ مَن غَلَبَ هَواهُ وَ 


لَم یَبع آخِرتَهُ بِدنیاهُ» 


خردمند کسى است که بر خواهش

 نفسش پیروز شود و آخرتش 

را بدنیایش نفروشد 


کسى را خردمند خوانند و بس . 
که غالب  شودبرهوی وهوس 

نه ازبهر دنیای بدعاقبت

فروشد بهر قیمتى آخرت‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
 انتشار از منبع : sabetq2-bs - sabetq2-bs
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:16
  برچسب ها :